El Mar

Les aigües costaneres són les que estan entre la línia de costa i una milla nàutica (1.852 m) dins el mar.
Les Açores no es troben situades en una plataforma continental, cosa que significa que a pocs quilòmetres de la costa hi ha grans profunditats (5.000 m de profunditat). Així, a les Açores s'entén el compromís necessari entre la distància d'una milla nàutica i la distància que és la línia batimètrica -30 m. La delimitació de les zones costaneres, en un futur, s’haurà de realitzar pel criteri de la distància més curta, tenint en compte aquesta situació.
Mapa de les aigües territorials de Portugal. Wikimedia commons

Les aigües costaneres es van classificar com euhalines d'acord amb els valors de salinitat que estan entre 30 i 40‰ en el rang de profunditats. Les tres categories de profunditat de les aigües (poc fondes, intermèdies i molt fondes) són representades a les costes de totes les illes, a excepció de l'illa de Flores on les aigües són menys profundes.