Pla Regional de l'Aigua de Madeira

El Pla Regional de l'Aigua de Madeira (PRAMES) és un pla estratègic que s'ocupa dels recursos hídrics en el context general del desenvolupament sostenible, la qualitat de vida de les persones, les necessitats de les activitats econòmiques i la protecció del medi ambient de la regió autònoma de Madeira (RAM).
La PRAMES és un instrument fonamental de la planificació per tal de regular la gestió dels recursos hídrics en els aspectes de quantitat i qualitat a fi que la disposició, recuperació, protecció i gestió de l'aigua, que funciona a nivell nacional, està garantida pel Pla Hidrològic Nacional (PNA). El Pla Hidrològic Nacional és el principal suport dels objectius estratègics nacionals en l'àmbit dels recursos hídrics materialitzant referències de les directrius estatals i els compromisos internacionals.

El Pla Hidrològic Nacional incorpora els principis i directrius nacionals d'aplicació i en la part corresponent al territori continental, la caracterització, diagnòstic, objectius i programes d'acció sobre diversos temes relacionats amb l'aigua. Aquest pla ha estat objecte de consulta i presentació pública, patrocinat per l'Oficina de l'Aigua a 2001.

El Pla Regional d'Aigua Madeira incorpora la participació de la Regió Autònoma de Madeira en la planificació dels recursos hídrics portuguesos, de conformitat amb els principis estratègics i el programa de Pla Hidrològic Nacional, no obstant el reconeixement de les peculiaritats i idiosincràsies regionals.

L'espai d'intervenció en el marc del PRAMES és l'arxipèlag de Madeira, amb una superfície total de 802 km2 (segons la base geogràfica de l'escala 1 / 25 000 i 1 / 1 000 000), compost per les illes de Madeira (742 km2), de Porto Santo (43 km2), Deserta (14 km2) i Salvagens (3 km 2).


És important assenyalar que el Pla de Recursos Hídrics PRAMES, complementa el Pla Hidrològic Nacional en la situació intermèdia entre els nivells regional i local. Dins dels programes temporals del PRAMES es van establir, amb base en el Decret-Llei Nº45/94, horitzons intermedis per als anys 2006 i 2012, fixats l'any 2006 que coincideix amb el final del tercer marc comunitari de suport fins al 2020.
Font textos i imatges